project

ЗА НАС

Дружеството е регистрирано с Решение №1485/30.06.2004г., том 4289, том 107, стр.115, ф.д. №467 от 2004г. на Русенския окръжен съд с основен предмет на дейност – търговия на едро с отпадъци и скрап. От началото на 2005г. дружеството е лицензирано за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали от Министерството на икономиката. Следващата година фирмата придобива разрешително за събиране и временно съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства, електрическо електронно оборудване и акумулатори и всички свързани с тях отпадъци.

На фирма „Никтранс“ ЕООД и фирма „БОН ФЕР“ ЕООД с регистрационни документи на РИОСВ - Русе е разрешено събирането, транспортирането и временното съхранение на хартия, хартиени опаковки, пластмаса, пластмасови опаковки, стъкло и стъклени опаковки.

Фирмата има разрешително да изкупува автомобили!

 

СЕРТИФИКАТИ

                    

Пристанище Варна запад

ФИРМАТА ИМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ИЗНОС В ТУРЦИЯ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЗАПАД

Пристанище Русе изток

ФИРМАТА ИМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ИЗНОС КЪМ ДРУГИ ПАРТНЬОРИ ОТ ПРИСТАНИЩЕ РУСЕ ИЗТОК ПО РЕКА ДУНАВ

Изкупуване на скрап с вагони

ФИРМА НИКТРАНС ЕООД ИМА ПОДПИСАН ДОГОВОР СЪС СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД - ГР. ПЕРНИК И ИЗКУПУВА СКРАП С ВАГОНИ

© 2019 Никтранс ЕООД Всички права запазени!