Екология

Екология

1. ИУМПС – събират се и се съхраняват според Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с ПМС № 11/ 15.01.2013г.,с последно изм.  обн.ДВ  бр. 57 от 28.07.2015г., разработена според изискванията на Директива 2000/53 на Европейския съюз. Според нея ИУМПС се предава за временно съхранение и разкомплектоване в оторизирана площадка за временно съхранение. Това гарантира екологично рециклиране на ИУМПС в съответствие със законовите изисквания. В базите се издават удостоверения за предадените МПС. След претеглянето и на сертифициран кантар и с екземпляр от удостоверението се прави дерегистрация от КАТ. МПС се предават в сертифицирани екологични организации за рециклиране.

2. ИУЕЕО – събират се, временно се съхраняват и се транспортират според Наредба за изискванията за излезлите от употреба електрическо електронно оборудване, приета с ПМС №256 / 13.11.2013г.,  обн.ДВ  бр 100 от 19.11.2013г. Доставените отпадъци се натрупват и се сортират с цел транспортиране в определените за това места в базите.

3. Негодни за употреба батерии и акумулатори – събират се и временно се съхраняват до предаването им за последващо третиране, рециклиране и/или оползотворяване според Наредба за батерии и акумулатори  и за негодни за употреба батерии и акумулатори, приета с ПМС № 351 от 27.12.2012г., с последно изменение обн.ДВ  бр. 66 от 28.08.2015г.

© 2019 Никтранс ЕООД Всички права запазени!