Цели

Цели

1. Екологосъобразно третиране на опасните отпадъци, постъпили в базите на дружеството.

2. Спазване на действащите нормативни актове, третиращи проблемите по управлението на отпадъците.

3. Разширяване на дейността на дружеството – на номенклатурата и базите.

4. Рециклиране и оползотворяване на формираните отпадъци при разкомплектоването, предварителното третиране на ИУМПС, ИУЕЕО, негодни за употреба гуми и маслени филтри.

5. Обезвреждане на формираните неоползотворяеми отпадъци.

 

© 2019 Никтранс ЕООД Всички права запазени!